Tadqiqotchilar

F.I.Sh.

Dissertatsiya mavzusi

Mutaxassislik nomi va shifri

Ilmiy rahbari

1

Abdullayeva D.A.

“Gidroponik yashil ozuqa tayyorlashda namlikni nazorat qilishning yuqori chastotali usuli va asbobi”

05.01.08- Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish

prof. Kalandarov P.I.

2

Oxunboboyeva Ch.Z.

Модели и алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений в задачах многокритериальной оптимизации объектов водного хозяйства

05.01.08- Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

dots. Kabildjanov A.S.

3

Nigmatov A.M.

Алгоритмы диагностики функционального состаяния в системах управления насосных станций

05.01.08- Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

prof. Usmanov A.M.