O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Mutaxassislikka kirish

“Mutaxassislika kirish” fani talabalarni bilimlar, amaliy ko‘nikmalalar, texnik hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

2

Elektr texnika materiallari. Elektr uskunalar montaji

Elektr qurilmalarda va ximoya vositalarida ishlatiladigan materiallar bilan tanishish va ularni tanlash o‘rgatiladi. Elektr qurilmalar va uskunalarni o‘rnatish uchun montaj va sozlash ishlari o‘rgatiladi. Unda o‘tkazgich va utkazgich kesim yuzalarini tanlashni xisob ishlari olib boriladi. 

3

Elektr yoritish va nurlatish

qishloq va suv xo‘­jaligi ob’ektlari uchun elektr yoritish ti­zimlarini loyihalash, qishloq va suv xo‘ja­ligi bino va inshootlari uchun zamonaviy yoritish uskunalarini tanlash, hisoblash va ularni joylashtirish, yoritish uskunalari­ni elektr energiyasii bilan ta’minlash tar­moqlariga o‘tkazgichlar, elektr shitlarini tanlash, yoritish tizimlarini boshqarish va yoritish tarmoqlarini himoyalash yoritish uskunalarni iqtisodiy samaradorligini hisoblashni, qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishi jarayonlarida qo‘llaniladigan nurlatish qurilmalarini tanlash, ularni hisoblash, loyihalash hamda foydalanish qoida va talablarini o‘rganadi.

4

Elektrotexnologiya

elektr energiyasi­ning boshqa tur energiyalarga aylantiri­lishining qonuniyatlari, elektr energiya­sini issiqlik energiyasiga aylanishi va issiqlik uzatish va berish qonuniyatlari, elektr energiyasining bevosita texnologik ta’sirining fizik asoslari, qishloq va suv xo‘jaligi bino va inshootlari isitish tizimi uchun elektrokrifaloer qurilmasi­ni loyihalash, elektrotermik uskunalarni iqtisodiy samaradorligini hisoblashni o‘rganadi

5

Energiya tejamkorlik asoslari

Elektr energiyasini asosiy sifat ko‘rsatkichlari har xil texnologik jarayonlarda va qurilmalarda elektr energiya sarfini kamaytiruvchi usullarini; texnologik jarayonlarni energetik samaradorligini baholash; korxona va qurilmalarni energetik balanslarini tuzish va energetik tavsifnomalarini tuzish; energiya tejamkorlik bo‘yicha turli chora tadbirlarni yaratish va ularni iqtisodiy baholash

6

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va foydalanish texnologiyalari

Qayta tiklanuvchan energiya manbalarini va ularning turlarini qishloq  va suv xo‘jaligini  ishlab chiqarishida qo‘llash, gelioisitgichlar, suv va havo isitgichlari, kichik gidroelektrstansiyalarning konstruktiv elementlari, shamol elektr qurilmalari, biogaz qurilmalari, ikkilamchi energiya resurslarining turlari, ishlash prinsiplari va asosiy ko‘rsatkichlari keltirilgan

7

Elektr uskunalarni ta’­mirlash texnologiyasi

talabalar ongi­ga elektr va energiya uskunalarini ishlab chiqarish va texnik ekspluatatsiyasi va kapi­tal ta’mirlashning nazariy asoslari, tex­nologik jarayonlarni shakllantirish va qu­rilmalaridan amaliy foydalanish bo‘yicha agrosanoat majmui ishlab chiqarishlarida elektr uskunalarni kapital ta’mirlash korxonalarini tashkil qilish yo‘llarini singdirishdir, yo‘nalish profiliga mos bilim, ko‘nikma va malakasini shakllanti­rish.

8

Elektr uskunalar ekspluatatsiyasi va texnik servis

Elektr qurilmalardan samarali va to‘g‘ri foydalanish xamda ularni uzluksiz ishlashini ta’minlash chora tadbirlarni amalga oshirish va assinxron, sinxron va elektr mashinalarni ta’mirlashni o‘rgatadi.

9

Energiya ta’minot tizim­larini loyihalash

qishloq xo‘jalik korxonalaridan elektr energetik tizimlarni loyihalashni tashkil qilish, kabel va o‘tkazgich simlarni turlari, himoyalash va ishga tushirish vositalarining turlari va xarakteristikalari, loyiha topshirig‘i, yig‘iladigan birlamchi ma’lumotlar va loyihaga qo‘yiladigan talablar va loyihada qo‘llaniladigan asosiy normativ hujjatlar

10

Elektrotexnik materiallar va texnologiyalar

elek­trotexnik materiallar va elektr uskunalar montaj texnologiyasi bo‘yicha qishloq va suv xo‘jaligining turli texnologik jarayonla­rida qo‘llash, ularning tuzilishiga xos xu­susiyatlari va ishlash prinsiplari bo‘yicha nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar­ni shakllantirishdan iboratdir.

11

Ishchi kasbni egallash

qi­shloq va suv xo‘jalik korxonalarni elektr­lashtirish va avtomatlashtirish sohasida qo‘laniladigan elektr uskunalar, transfor­matorlar, elektr dvigatellari, yoritish va nurlatish qurilmalari, avtomatik va hi­moya vositalari va havo tarmoqlarining montaj qilish usullari va ularga qo‘yila­digan talablar, hisoblash asoslari va ular­ning muayyan sharoitlarga mos holda tanlash usullari bo‘yicha yunalish profiliga mos bilimlar darajasi bilan ta’minlashdir.

12

Elektr uskunalarni sozlash

qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi texnologik jarayonlarida foydalaniladigan elektr uskunalar haqida umumiy tushunchalar, shuningdek elektr uskunalarni sozlash bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malaka shakllantirishdir.

13

Ilmiy tadqiqot asoslari

Respublika qishloq va suv xo‘jaligida fan va texnikani o‘rnini; ilmiy izlanish asoslarini, uslublarini, modellashtirish, statistik ishlov berishni, ilmiy ishlarni aktiv rejalashtirish, olingan natijalar bo‘yicha fan-texnika yangiliklari bo‘yicha ixtiro va ratsionalizatorlik takliflarga buyurtma tayyorlashni

14

Elektr xavfsizlik

har bir bo‘lajak energetik, ya’ni talabalarga elektr usku­nalarida bajariladigan ishlar bilan bog‘­liq bo‘lgan elektr xavfsizlik to‘g‘risidagi bilimlarning nazariy asoslarini, elektr xavfsizlikning asosiy tushunchalarini, hamda ishchi-xodimlarga beriladigan guruh va razryadlarni, elektr xavfsizlik qoida­larini o‘rgatish hamda ularni amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iboratdir

15

Energiya audit

energetik audit­ning (tekshiruvning) mohiyati, qiymati va zarurligi, energoauditning qonuniy aso­slari, energetik tekshiruvlarning turla­ri, qisqa va to‘la energetik audit to‘g‘risi­da tasavvurga ega bo‘lishi, energetik audit o‘tkazish bosqichlari, energotejamkorlik bo‘yicha texnik tadbirlarni ishlab chiqish yo‘llarini va usullarini bilishi va ular­dan foydalana olishi, o‘lchov kattaliklari va energetik audit uchun asboblar, elektr energiyani iqtisod qilish imkonini bera­digan tadbirlarni qo‘llash bo‘yicha umumiy tavsiya usullari, energoaudit natijalari­ni hujjatlashtirish ko‘nikmalariga ega bo‘­lishi kerak.

16

Elektr energiyani nazora­ti va hisobining avtomat­lashtirilgan tizimlari

qi­shloq va suv xo‘jaligi ob’ektlarini avto­matlashtirish, energiya resurslarining ri­vojlangan savdosi ma’lumotlarni o‘lchash, yig‘ish va qayta ishlash bosqichlarida inson ishtirokini minimumga olib keladigan va energiya resurslarini yetkazib beruvchi to­monidan ham, iste’molchi tomonidan ham turli tarif tizimlariga ishonchli, aniq va ixcham moslashtirilishini ta’minlay­digan energiyani hisobga olishda avtomat­lashtirilgan tizimlarni tatbiq etishni hisoblash asoslari va ularning muayyan sha­roitlarga mos holda tanlash usullari bo‘yi­cha yo‘nalish profiliga mos bilimlar dara­jasi bilan ta’minlashdir.

Magistr bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Elektr energetik uskunalar ekspulatatsiyasi

Agrosanoat majmui elektr uskunalarini ekspluatatsiyalashning zamonaviy uslublarini;elektr uskunalar ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini tatqiq qilish va natijalarini tahlil etishni;agrosanoat majmui tarmoqlarida elektr uskunalarni himoyalash uslublarini 

2

Agroenergetikada ilmiy tadqiqot uslubi va statistik taxlil

Agroenergetikada nazariy va eksperimental-tadqiqotlarning asosiy tamoyillari; ilmiy-tadqiqotlarni tashkil etish va shakllantirish; tadqiqot natijalari bo‘yicha olingan natijalarni tahlil qilish va chop etishga oid bilimlar;qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini elektrlashtirish va avtomatlashtirishda ilmiy izlanishlar uslubi haqida

3

Energiya ta’minoti tizimi­ni loyihalash usullari

agrosanoat korxo­nalari elektr ta’minot tizimlarini tako­millashtirish usullari, elektr ta’minoti ishonchliligini oshirishning ilmiy asosla­ri, elektr energiyasi bilan ta’minlab beruvchi elektr ta’minot tizimini loyihalash usulla­rini o‘rganishdir.

4

Issiqlik va elektr energiyasidan ratsional foydalanish

elektrotexnologik uskunalar va jarayonlarning energetik ko‘rsatkichlarini;energiya texnologik jarayonlarida analitik sintezni o‘tkazish usullarini; kuchlanishni rostlash bilan elektr energiya sarfini kamaytirish usullarini;qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishni nazariy asoslarini;qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya bilan ta’minlovchi lokal energetik tizimlarni shakllantirish prinsiplarini bilishi

5

Elektrotexnologik jarayon­lar va uskunalar

qi­shloq xo‘jaligi ishlab chiqarish jarayonla­rida elektr energiyasini issiqlik energi­yasiga aylantirib yoki bevosita ta’sirla­ridan foydalanishning energetik texnik asoslari bo‘yicha nazariy va amaliy bilim­lar tizimini shakllantirish, maxsus elek­totermik va elektrotexnologik uskunalar­dan qishloq xo‘jaligida foydalanish, elek­trofizik faktorlarning qishloq xo‘jaligi biologik ob’ektlariga ta’sirlaridan maq­sadli foydalanish bo‘yicha amaliy ko‘nik­malar hosil qilishdir.

6.

Elektr va issiqlik ta’mi­notining muqobil manbala­ri

tabiiy energiya resurslarni boshqa turdagi energiyalarga aylantirishning umumiy qonuniyatlari, hamda o‘sha energiyalaridan unumli foyda­lanish bo‘yicha nazariy va amaliy bilim­larni talabalar ongiga singdirish va qayta tiklanuvchan energiya manbalarini qishloq xo‘jaligi ishlab-chiqarishini har xil tar­moqlarida va maishiy turar-joylarida qo‘llash va bu borada mustaqil yechimlarni o‘rgatishdan iboratdir

7

Iste’molchilarning ener­giya ta’minotida tizimli tahlil

talabalarning nazariy bilimlarini, amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish, texnik hodisalar va jarayonlarga uslubiy yondoshish hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdan iborat. Iste’molchilarning energiya ta’minotida tizimli tahlildan foydalanishda talabalar ongiga qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish jarayonlarida energiya va resurslardan samarali foydalanishning nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bilimiga ega bo‘lishi kerak.

8

Agrosanoat majmuasida energetik servis va energo­audit

agrosanoat majmuasi sohalari ishlab chiqarish jarayonlarida energetik servis va energoauditning nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikma va malakalarni shakllan­tirishdir.

9

Ilmiy tadqiqot ishlarida axborot texnologiyalari

na­zariy bilimlarini, amaliy ko‘nikmalari­ni shakllantirish, texnik hodisalar va ja­rayonlarga uslubiy yondoshish hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdan iborat.

10

Energiya resurslardan sama­rali foydalanish asoslari

qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarish jarayonlarida energiya va resurslardan sa­marali foydalanishning nazariy bilim­lar va amaliy ko‘nikma va malakalarni sha­kllantirishdir.

11

Maxsus elektrotermik va elektrotexnologik jarayonlar va uskunalar

Maxsus elektrotermik  va elektrotexnologik jarayonlar va uskunalar  fanini  o‘zlashtirishda  quyidagilarni bajara olishi lozim:elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirilishini maxsus turlari va ularni bevosita qo‘llanilishining nazariy asoslari;qishloq xo‘jaligida elektrotexnologiyalar va elektrotexnik uskunalarni loyihalash; elektrotexnologiyadan qishloq xo‘jaligida foydalanishning muammoli masalalari;elektrotexnologiyaning energiya tejamkorlik omillari