O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Mutaxassislikka kirish

“Mutaxassislika kirish” fani talabalarni bilimlar, amaliy ko‘nikmalalar, texnik hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

2

Elektr texnika materiallari. Elektr uskunalar montaji

Elektr qurilmalarda va ximoya vositalarida ishlatiladigan materiallar bilan tanishish va ularni tanlash o‘rgatiladi. Elektr qurilmalar va uskunalarni o‘rnatish uchun montaj va sozlash ishlari o‘rgatiladi. Unda o‘tkazgich va utkazgich kesim yuzalarini tanlashni xisob ishlari olib boriladi. 

3

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va foydalanish texnologiyalari

Qayta tiklanuvchan energiya manbalarini va ularning turlarini qishloq  va suv xo‘jaligini  ishlab chiqarishida qo‘llash, gelioisitgichlar, suv va havo isitgichlari, kichik gidroelektrstansiyalarning konstruktiv elementlari, shamol elektr qurilmalari, biogaz qurilmalari, ikkilamchi energiya resurslarining turlari, ishlash prinsiplari va asosiy ko‘rsatkichlari keltirilgan

4

Elektr yoritish va elektrotexnologiya

Elektr energiyasining boshqa tur energiyalarga aylantirilishining qonuniyatlari; optik nurlarni hosil bo‘lishi va materiallar tomonidan yutilishi fizik jarayonlari; elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylanishi va issiqlik uzatish va berish qonuniyatlari; elektr energiyasining bevosita texnologik ta’sirining fizik asoslari

5

Energiya tejamkorlik asoslari

Elektr energiyasini asosiy sifat ko‘rsatkichlari har xil texnologik jarayonlarda va qurilmalarda elektr energiya sarfini kamaytiruvchi usullarini; texnologik jarayonlarni energetik samaradorligini baholash; korxona va qurilmalarni energetik balanslarini tuzish va energetik tavsifnomalarini tuzish; energiya tejamkorlik bo‘yicha turli chora tadbirlarni yaratish va ularni iqtisodiy baholash

6

Ilmiy tadqiqot asoslari

Respublika qishloq va suv xo‘jaligida fan va texnikani o‘rnini; ilmiy izlanish asoslarini, uslublarini, modellashtirish, statistik ishlov berishni, ilmiy ishlarni aktiv rejalashtirish, olingan natijalar bo‘yicha fan-texnika yangiliklari bo‘yicha ixtiro va ratsionalizatorlik takliflarga buyurtma tayyorlashni

7

Elektr uskunalar ekspluatatsiyasi va texnik servis

Elektr qurilmalardan samarali va to‘g‘ri foydalanish xamda ularni uzluksiz ishlashini ta’minlash chora tadbirlarni amalga oshirish va assinxron, sinxron va elektr mashinalarni ta’mirlashni o‘rgatadi.

8

Kompleks elektrlashtirishni loyihalash

qishloq xo‘jalik korxonalaridan elektr energetik tizimlarni loyihalashni tashkil qilish, kabel va o‘tkazgich simlarni turlari, himoyalash va ishga tushirish vositalarining turlari va xarakteristikalari, loyiha topshirig‘i, yig‘iladigan birlamchi ma’lumotlar va loyihaga qo‘yiladigan talablar va loyihada qo‘llaniladigan asosiy normativ hujjatlar

Magistr bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Agroenergetikada ilmiy tadqiqot uslubi va statistik taxlil

Agroenergetikada nazariy va eksperimental-tadqiqotlarning asosiy tamoyillari; ilmiy-tadqiqotlarni tashkil etish va shakllantirish; tadqiqot natijalari bo‘yicha olingan natijalarni tahlil qilish va chop etishga oid bilimlar;qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini elektrlashtirish va avtomatlashtirishda ilmiy izlanishlar uslubi haqida

2.

Elektr energetik uskunalar ekspulatatsiyasi

Agrosanoat majmui elektr uskunalarini ekspluatatsiyalashning zamonaviy uslublarini;elektr uskunalar ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini tatqiq qilish va natijalarini tahlil etishni;agrosanoat majmui tarmoqlarida elektr uskunalarni himoyalash uslublarini 

3.

Maxsus elektrotermik va elektrotexnologik jarayonlar va uskunalar

Maxsus elektrotermik  va elektrotexnologik jarayonlar va uskunalar  fanini  o‘zlashtirishda  quyidagilarni bajara olishi lozim:elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirilishini maxsus turlari va ularni bevosita qo‘llanilishining nazariy asoslari;qishloq xo‘jaligida elektrotexnologiyalar va elektrotexnik uskunalarni loyihalash; elektrotexnologiyadan qishloq xo‘jaligida foydalanishning muammoli masalalari;elektrotexnologiyaning energiya tejamkorlik omillari

4.

Issiqlik va elektr energiyasidan ratsional foydalanish

elektrotexnologik uskunalar va jarayonlarning energetik ko‘rsatkichlarini;energiya texnologik jarayonlarida analitik sintezni o‘tkazish usullarini; kuchlanishni rostlash bilan elektr energiya sarfini kamaytirish usullarini;qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishni nazariy asoslarini;qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya bilan ta’minlovchi lokal energetik tizimlarni shakllantirish prinsiplarini bilishi